အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ကြားနာမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ စကားဝိုင်းကျင်းပ